Disclaimer

Wanneer in deze disclaimer verwezen wordt naar “MagdaFisc”, “wij”, “we”, “ons” of “onze”, wordt verwezen naar MagdaFisc CommV., met maatschappelijke zetel te 9860 Balegem, Oudenaardse Steenweg 20 en met als ondernemingsnummer BExxxx.xxx.xxx.

Website Gebruik

MagdaFisc spant zich in om deze website up-to-date en accuraat te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten.  Geef daarbij alstublieft aan waar u de informatie op de website leest. We zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken.

De verschillende pagina’s die u raadpleegt op deze website of die u verkrijgt via interactieve toepassingen alsook alle informatie en onderwerpen die u op deze website aantreft, hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde en kunnen in geen geval als gepersonaliseerd en bindend advies worden beschouwd. Indien u gepersonaliseerd advies wenst, kunt u met ons contact opnemen.

Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. MagdaFisc beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe website of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

MagdaFisc kan aldus niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die iemand zou lijden door informatie die op deze website te vinden is en is niet verantwoordelijk voor de inhoud op externe websites die via deze site te bereiken zou zijn.

MagdaFisc voorziet in alle nodige middelen om een goede werking van de website te verzekeren. Deze website wordt naar best vermogen op regelmatige tijdstippen bijgewerkt.

Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze website berusten bij MagdaFisc. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder onze schriftelijke toestemming, behalve en alleen voor zover anders bepaald in voorschriften van dwingend recht (zoals het recht om te citeren), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft.

MagdaFisc kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet voortdurend toegankelijk zijn van de website te wijten aan storingen, onderbrekingen en technische problemen.

Bescherming van persoonsgegevens

MagdaFisc hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, zal alleen worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we graag naar de privacyverklaring van MagdaFisc.

Cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. De meeste internetbrowsers geven u de mogelijkheid cookies van uw harde schijf verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd worden. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we u graag naar ons cookiebeleid.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Door deze website te bezoeken, aanvaardt u dat de volledige inhoud op deze website, met inbegrip van de wettelijke informatie, beheerst wordt door het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd. De Belgische rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan.

E-mail disclaimer

De informatie verzonden in onze e-mails en de eventuele bijlagen is enkel bestemd voor de geadresseerde en kan strikt vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het origineel bericht, elke kopie en/of uitprint daarna op permanente wijze te verwijderen of te vernietigen.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Wij staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. 

MagdaFisc doet al het mogelijke om virussen in haar e-mails te vermijden. Indien desondanks een e-mail, verzonden vanuit MagdaFisc wel een virus of schadelijke bijlage bevat, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden.