Geld lenen aan je vennootschap, MagDa?

Geld lenen aan je vennootschap is zeker mogelijk, maar er zijn verschillende zaken waarmee je rekening moet houden.

Heeft je vennootschap nood aan cash middelen of een kleine financiering, dan kan je hiervoor bij de bank terecht, maar je kan evengoed ook zelf privé het geld lenen aan je vennootschap. De formaliteiten die hiermee gepaard gaan vallen gelukkig ook goed mee.

Formaliteiten lenen aan uw vennootschap

Alhoewel het niet verplicht is, is het wel aanbevolen om een onderhandse overeenkomst op te stellen. Een bezoek aan de notaris is hiervoor niet verplicht.  Belangrijker is wel dat er mogelijk een tegenstrijdig belang is.

Hiervoor dient dan een document opgemaakt te worden dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd. In dit document zal het bedrag van de lening en de intrestvoet verantwoord moeten worden. Meer houdt deze procedure eigenlijk niet in.

Op welke manier geld lenen?

Geld lenen aan de vennootschap via de rekening-courant is u wellicht al bekend. Je betaald privé een factuur en op die manier ontstaat er een schuld van de vennootschap aan u privé. Ook de lening die je wil verschaffen aan de vennootschap kan via deze rekening-courant verlopen. Dit is dan een lening zonder bepaalde looptijd.

Een tweede mogelijkheid is om effectief een termijnlening toe te staan aan je vennootschap. In dit geval wordt er best wel een overeenkomst opgemaakt waarin de terugbetalingstermijn wordt bepaald en het aantal aflossingen. Deze manier is het meest aangeraden wanneer een groter bedrag zal geleend worden.

Kan je interesten vragen op die lening?

Ja, intresten aanrekenen op de lening die je toekent aan je vennootschap is mogelijk. Voor de vennootschap vormt dit een aftrekbare kost. De interestvoet die je rekent dien je wel te kunnen verklaren in het document m.b.t. de tegenstrijdige belangen.

Maar hier is het wel belangrijk om op te letten: vraag je teveel interesten dan kan een deel fiscaal beschouwd worden als een dividend en dan is dit geen aftrekbare kost meer voor de vennootschap.
De marktconforme interest die je kan aanrekenen is wel wettelijk vastgelegd en wordt jaarlijks geïndexeerd. Die marktrente is gelijk aan de Belgische MFI-rente van de maand november van het vorige jaar en verhoogd met 2,50%.

  • Marktrente kalenderjaar 2022 = 4,07%
  • Marktrente kalenderjaar 2023 = 5,70%
  • Marktrente kalenderjaar 2024 = nog te bepalen

Een andere grens waarmee je rekening moet houden is het totaalbedrag waarop deze interesten gerekend worden. Het totale tegoed van de lening en rekening-courant mag niet meer bedragen dan:

De belaste reserves bij het begin van het boekjaar plus de gestorte inbreng aan het einde van het boekjaar.

Wordt deze grens overschreden, dan zal het overtollig deel aan interesten worden geherkwalificeerd als een dividend.

Dit is dan niet aftrekbaar voor de vennootschap en daarop moet dan 30% roerende voorheffing worden betaald. Dit dividend kan ook nooit in aanmerking komen voor het verlaagde tarief aan roerende voorheffing zoals een VVPR-bis dividend.

Wat als er meerdere bedrijfsleiders zijn?

Zijn er twee bedrijfsleiders actief in de vennootschap en lenen ze allebei een deel aan de vennootschap, dan zal het totaal van beide leningen (of voorschotten) in aanmerking moeten genomen worden voor het bepalen van het grensbedrag waarop interesten kunnen gerekend worden.